Tomasz Strzelecki
Ważniejsze publikacje

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Pełna lista publikacji i projektów zawiera 146 pozycji, w tym 88 publikacji, 15 dotyczących systemów typu SIT/GIS.. Ważniejsze z nich zostały wymienione poniżej:

 

Z zakresu mechaniki:

J. Bauer, T. Strzelecki (1969): Rozkład naprężeń stycznych wzdłuż sztywnego pręta znajdującego się wewnątrz półpłaszczyzny sprężystej, Rozprawy Inzynierskie, t.17, z.1, s.57-68

T. Strzelecki (1974): O rozrzedzaniu piasku pod działaniem ciśnienia filtracji, Górnictwo Odkrywkowe, R.16, Nr 6, s.167-171

T. Strzelecki (1973): Settlement of a consolidating semi - space under the action of a concentrated live load. Osiadanie półprzestrzeni konsolidującej pod działaniem ruchomego obciążenia skupionego. Stud. Geot. vol. 4 nr 1 s. 35-46 , 2 rys. bibliogr., 15 poz.

J. Koszela, T. Strzelecki (1974): Wpływ iniekcji roztworów zawierających szkło wodne na filtrację wody w gruntach sypkich, Górnictwo Odkrywkowe, 16, 3/4, s. 89-95

T.Strzelecki (1974): On the settlement of a consolidating half space loaded by a concentrated force distributed along a straight line. Stud. Geot., vol. 5 nr 2 s. 57-60 bibliogr. 5 poz. res. rez.

Z. Szewczyk, T.Ratajczak, J.Rabczyński, K. Falkiewicz, T. Strzelecki (1975): Wyniki leczenia azothiopryną chorych z zapaleniem kłębków nerkowych, Przegląd lekarski, t. 32, nr. 11 s.851-863

J. Kotowski, J. Talik, Z. Krzyszkowski, J. Koszelea, J. Ossowski, B. Grabowska, T. Strzelecki (1975): Patent. Polska, Nr 73810, Urządzenie do osuszania mułów powęglowych, MKPBO1D 33/32, Zgłosz. Nr P150015 z 14.08.1971, Opubl. 28.01.1975

Z. Szewczyk, J. Kuźniar, Z. Górecka, J. Rabczyński, T. Strzelecki, S. Żak (1976) Wyniki leczenia chorych z zapaleniem kłębków nerkowych indometacyną, Przegląd lekarski, t.33, Nr 3, s. 411-425

T. Strzelecki (1979): Loi de comportement dans la theorie de la consolidation electrohydrodynamique. Związki fizyczne teorii konsolidacji elektrohydrodynamicznej. Stud. Geot. et Mech., 1979 vol. 1, Nr 34 s. 39-49, bibliogr. 9 poz. sum. rez. res.

T. Strzelecki, St. Żak (1980): L'influence d'un champ electrique sur consolidation du sol. Wpływ pola elektrycznego na konsolidację gruntu. W : [Collogue international sur le compactage. Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Laboratoire Central de Ponts et Chaussees. Paris 22-23-24 Avril 1980. Session 1. Comportement de materiaux prevision. Paris ] s. 75-80, bibliogr. 9 poz. sum.

J. Bauer, T. Strzelecki (1980): La determination des constantes de la consolidation elektrohydrodynamique. Określenie stałych konsolidacji elektrohydrodynamicznej. W :[colloque international sur le compactage. Ecole Nationale des Ponts et Chaussees. Paris 22-23-24 Avril 1980. Session 1 Comportement des materiaux en cours du compactage : theories et methodes de prevision. Paris] s. 11-18, 2 rys., 2 tab.,1 wykr., bibliogr. 4 poz.

J.L. Auriault, T. Strzelecki (1981): On the electro-osmotic flow in a saturated porous medium. O przepływie elektroosmotycznym przez ośrodek porowaty nawodniony. Int. J. Eng.Sc., Vol.19, s. 915-928, 2 rys.,3 tab., bibliogr. 14 poz.

J. Bauer, T. Strzelecki, K. Szcześniak (1981): Methodes de determination des parametres pour certains modeles de milieu monophasique et biphasique. Metody określania parametrów dla niektórych modeli ośrodka monofazowego i bifazowego. W : Compte- rendus du 2 colloque franco-polonais de mechanique des soils appliquee. Insa. Lyon. 23-26 November 1981, s. 285-303, 2 rys., 5 tab. bibliogr. 10 poz.

J.L. Auriault, J. Bauer, T. Strzelecki (1981): Consolidation sous elektro- osmose d'un echantillon oedometrique. Determinetion des constentes caracteristiques. Konsolidacja próbki edometrycznej z uwzględnieniem zjawiska elektroosmozy. Określenie stałych charakterystycznych. Stud Geot., Vol. 3 nr 1, s. 3-24, 9 rys., 5 tab., bibliogr. 12 poz. sum. rez.

T. Strzelecki (1982): Elektrokinetyczna konsolidacja gruntu, Monografia - praca habilitacyjna,

J.L. Auriault, T. Strzelecki, J. Bauer, Su He, (1990): Porous deformable media saturated by a very compressible fluid: quasi-statics. Odkształcalny nawodniony ośrodek porowaty wypełniony silnie odkształcalną cieczą: quasi-statyka. Eur. J. Mech. Solids, vol. A9 nr 4, s. 373 - 392, 7 rys., bibliogr., 22 poz.

D. Łydźba, T. Strzelecki (1992): Modelowanie matematyczne procesów zachodzących w ośrodkach niejednorodnych, XV Szkoła Zimowa Mechaniki Górotworu, Szklarska Pręba, 2-7 marca 1992, Wrocław, Wydawn. PWroc., s.117-122

J. Bauer, J. Kaczmarek, T. Strzelecki (1992): Uwagi o macierzach sztywności materiału objętościowo nieścisliwego, XV Szkoła Mechaniki Górotworu, Szklarska Poręba, 2-7 marca 1992, Wrocław: Wudawnictwo PWrocł., s.5-12

T. Strzelecki, J.Bauer, J.L. Auriault (1993): Constitutive Equation of a Gas-Filled Two-Phase Medium, Transport in Porous Medium, , vol.10 nr 2, s.,197-202

J. Sawicki, T. Strzelecki (1994): Patent. Polska, nr 163420, Pompownie Morskie. Int. CI.5 F03B 13/14, Zgł. nr 288347 z 18 12. 1990, Opubl. 31.03.1994

T. Strzelecki (1996) : Proces przepływu filtracyjnego przez ośrodki niejednorodne, rozdział w ksiązce naukowej: Problemy hydrogeologiczne południowo - zachodniej Polski. Wydawnictwo DWE, s.337-350

P. Royer, J. L. Auriault, T. Strzelecki (1996): Macroscopic behavior of gas flow with adsorption a fructured porous medium. Związki makroskopowe dla przepływu gazu z uwzględnieniem adsorpcji przez szczelinowy i porowaty ośrodek. Mech. Res. Comm. vol. 23 nr 1, s. 67-73, 2 rys., bibliogr. 10 poz.

T.Strzelecki (red.), J.L. Auriault, J. Bauer, St. Kostecki, W. Puła (1996):Monografia- Mechanika Ośrodków niejednorodnych. Teoria Homogenizacji, W: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 1996, s. 265, bibliogr. 187, rys. 56.

T.Strzelecki (1998): Charakterystyki materiałowe i parametry modeli. Teorie i zastosowania. W: Współpraca budowli z podłożem gruntowym. I Problemowa Konferencja Geotechniki. Sekcja Geotechniki KILiW PAN Instytut Inżynierii Budowlanej Wydziału Budownictwa i Inzynierii Środowiska Pbiałost., PKG. Białystok-Wigry, 18-20 czerwca 1998. Referaty problemowe. Referaty generalne. [Białystok: Dział Wydaw. Poligr. Pbiałost. 1998] s.81-89,bibliogr. 7 poz.

J.Bauer, W. Puła, T. Strzelecki (1998): The influence of dimensionless parameter orders of magnitude on the homogenisation process result. Wpływ rzędu wielkości bezwymiarowych parametrów na wyniki procesu homogenizacji. J. Theor. Appl. Mech., vol. 36 nr 3 s. 535-560, 3 rys. 2 tabl., bibliogr. 20 poz. Streszcz.

T. Strzelecki, T. Głowacki (2001): Modelowanie obiektów przemysłowych przy użyciu sieci neuronowych, Komputerowe wspomaganie badań naukowych, VIII Krajowa Konferencja Kowban 2001, Materiały: Wrocław Świeradów Żdrój, 25-27 października 2001, Oficyna Wydawnicza Sudety, s.187-192

E. Koszela-Marek, T. Strzelecki (2001): Zastosowanie GIS do analizy danych geologicznych w rejonie rekultywowanego osadnika "Kowary", VIII Krajowa Konferencja Kowban 2001, Materiały: Wrocław Świeradów Żdrój, 25-27 października 2001, Oficyna Wydawnicza Sudety, s.187-192

E. Koszela-Marek, T. Strzelecki (2003): GIS w badaniach środowiska gruntowo - wodnego na przykładzie osadnika "Kowary", Modelowanie i hydro-informatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kosteckiego, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, s.511-520

S. Kostecki, T. Strzelecki (2006): Numeryczna symulacja hydrodynamicznego obciążenia zamknięcia zasuwowego. W: Problemy Hydrotechniki. Modelowanie i hydro-informatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kosteckiego, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, s.11-22, bibliogr..32 poz.

T. Strzelecki (2006): Równania termokonsolidacji gruntów i skał: Geotechnika i budownictwo specjalne [XXIX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinzynierii, Kraków Krynica 12-17 marca 2006] wyd. Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, s.285-299

T. Strzelecki, M. Bartlewska-Urban (2006): Zagadnienie jednowymiarowe elektrohydrokonsolidacji, Rozdział w książce "Problemy hydrotechniki. Modelowanie i hydro-informatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej pod red. S. Kosteckiego, Wydawnictwo - DWE, s. 307 - 319

T. Strzelecki, E. Sawicki (2006): Rozwiązanie zagadnienia asymetrycznego ciała Biota pod wpływem dodatniego i ujemnego źródła kołowego cieczy. Rozdział w książce "Problemy hydrotechniki. Modelowanie i hydro-informatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej pod red. S. Kosteckiego, Wydawnictwo - DWE, s. 320 - 328

S. Kostecki, T. Strzelecki (2006): Numeryczna symulacja hydrodynamicznego obciążenia zamknięcia zasuwowego, Rozdział w książce "Problemy hydrotechniki. Modelowanie i hydroinformatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej pod red. S. Kosteckiego, Wydawnictwo - DWE, s. 247-254

M. Bartlewska-Urban, T. Strzelecki (2006): Metodyka określenia parametrów efektywnych ciała Biota, Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii - VI Konferencja Naukowa Doktorantów. Szklarska Poręba, 23-25 marca 2006, Wrocław - Oficyna Wydawnicza Pwroc., s. 89 - 100

T. Strzelecki (2007): Model termo-konsolidacji gruntów ilastych z uwzględnieniem procesów elektrokinetycznych, Rozdział w książce " Współczesne problemy naukowo - badawczw budownictwa lądowego i wodnego pod red. W. Glabisza, Wydawnictwo PWroc.., s.301-308

T. Strzelecki (2007): Trójwymiarowy model konsolidacji osrodka Biota Darcy'ego, Geotechnika w budownictwie i górnictwie, XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinzynierii, Szklarska Poręba, 11-16 marca 2007, Wrocław - Oficyna Wydawnicza PWroc., s.581-588

T. Strzelecki, S. Kostecki (2007): Rozwiązanie zagadnienia granicznego nieliniowej konsolidacji Darcy - Biota metodą elementów skończonych, Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin M. Gryczmańskiego, Gliwice, Wydawn. PŚl., s. 391-402

T. Strzelecki (red.), S. Kostecki, S. Żak (2008): Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate, DWE, s.1-700

T. Strzelecki (2008): Obliczenia numeryczne tensora przepuszczalności Darcy'ego w oparciu o metodę asymptotycznej homogenizacji, Górnictwo i Geoinżynieria, 32, z. 2, s. 287 - 295

T. Strzelecki, S. Kostecki (2008): Non-linear Biot-Darcy's process of consolidation, Tud. Geot. et Mech., vol. 30, nr. 1/2, s. 277-286

T. Strzelecki, M. Sztuka (2008): Analiza przyczyn uszkodzenia drogi nr 328 w Mrciszowie przy wykorzystaniu obliczeń inżynierskich metodą elementów skończonych,Rozdział w ksiązce naukowej - Modelowanie procesów hydrologicznych pod red. B. Namysłowskiej Wilczyńskiej, Wrocław - Oficyna Wydawnicza PWroc.. s. 325-342

T. Strzelecki, S. Kostecki (2008): Seepage through dam and deformable soil medium with consolidation, Studia Get. et Mech., vol. 30, nr.3/4, s. 71-84

J. Nowak, M. Strzelecki, T. Strzelecki (2008): Numeryczny model przepływu filtracyjnego w obrębie składowiska odpadów flotacyjnych, Cuprum, nr.l 4, s. 63-86

M. Bartlewska-Urban, T. Strzelecki (2008): One-dimensional consolidation of the porous medium with the rheological Kelvin-Voight skeleton, Stud. Geot. et Mech., vol. 30, nr 1/2, s. 115-122

T. Strzelecki, J. Nowak, M. Strzelecki (2009): Spatial, numerical model of filtration for Zelazny Most tailing management facility, Stud. Geot. et Mech., vol. 31, nr 3 s.83-93

T. Strzelecki, M. Strzelecki (2011): Model numeryczny odwodnienia złoża węgla brunatnego Złoczew, Górnictwo i Geoinżynieria , R. 35, z.2, s.557-566

T. Strzelecki, M. Bartlewska-Urban (2011): Numerica calculations of the consolidation of flotation waste landfill "Zelazny Most" based on Biots's model with the Kelvin-Voight rheological skeleton, Archives of Civil Engineering, vol. 57, iss.2, s. 199-213

T. Strzelecki, A. Uciechowska (2012): Numerical model of seepage around planned water reservoir in Kamieniec Zabkowicki, Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 34, nr 1, s. 65-79

M. Bartlewska-Urban, T. Strzelecki (2012): Thermal consolidation of porous medium with a rheological Kelvin-Voight skeleton, Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 34, nr 3, s. 17-35

M. Bartlewska-Urban, T. Strzelecki (2013): Numerical calculation of deformation of three dimensional sample in triaxial apparatus under external load and temperature field, Studia Geotechnica et Mechanica, nr 1, s. 19-27

A.Uciechowska-Grakowicz, T.Strzelecki (2013): The influence of the type of pore fluid in two-phase media on the form of consolidation equations, Rock mechanics for resources, energy environment: procedings of EUROCK 2013 - the 2013 ISRM International Symposium, Wroclaw, Poland 23-26 september,2013/ eds. Marek Kwaśniewski, Dariusz Łydźba. Raton [i in.]: CRS Press, Taylor & Francis Group, cop.2013. s.491-495

T.Strzelecki, E.Sawicki, M.Strzelecki (2013): Numerical modeling of vertical wells in unsteaqqdy groundwater flow conditions, Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 35, nr 2, s. 83-96

M. Bartlewska-Urban, T.Strzelecki (2013): Numerical calculation of deformation of three dimensional sample in triaxial apparatus under external load and temperature field, Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 35, nr 1, s. 27-39

T.Strzelecki, A.Uciechowska-Grakowicz ((2014): Thermal consolidation process of multiphase medium consisting of elastic skeleton, water and water vapour, Acta Geophyysica, vol. 62, nr 5, s. 1163-1178

M.Bartlewska-Urban, T.Strzelecki Effect of variation of temperature field on the process of thermal consolidation of tailings pond "Zelazny Most", Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 36, nr 2, s. 57-65

M.Bartlewska-Urban, T. Strzelecki (2014): Numerical calculation of 3D problem of th thermoconsolidation of flotation waste landfill "Zelasny Most" based on Biot's model with the Kelvin-Voight rheological skeleton, XX International Conference on Computational Methods in Water Resources, 10th-13th June, 2014, [Stuttgart, 10.06.2014-13.06.2014],[Stuttgart: Universityof Stuttgart], s.1-1

T.Strzelecki, Ł.Maniecki, M.Bartlewska-Urban (2015): Building a numerical model of the filtration flow in the Zelazny Most flotation tailings disposal lake, Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 37, nr 1, s. 93-104

T.Strzelecki, M.Strzelecki(2015): Relation between filtration and soil consolidation theories, Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 37, nr 1, s. 105-114

E.Sawicki, T.Strzelecki (2015): Analasis of the foundation slab settltment of the "Africa Pavilon" facility in Wroclaw, Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 37, nr 4, s. 47-55

M. Bartlewska-Urban, T.Strzelecki, R.Urban (2015): Determination of effective parameters of Biot model with the Kelvin-Voight rheological skeleton, Archives of Civil and mechanical Engineering, vol. 4, s. 1173-1179

A.Uciechowska-Grakowicz, T.Strzelecki (2016): Numeraical model of heat transfer in three phases of the poroelastic medium, Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 38, nr 2, s. 53-59

Ł.Maniecki, T.Strzelecki (2016): Ocena zmian zwierciadła wód gruntowych w zbiorniku "Zelazny Most" na skutek infiltracji wody z powierzchni terenu, Rozdział w książce: Woda i Kanalizacja [Dokument elektroniczny/ red. nauk. Monika Panfil], Poznań: Młodzi Naukowcy, s.31-38

M. Bartlewska-Urban, M. Zombroń, T.Strzelecki (2016): Numerical analisis of road deformability, based on Biot medium, Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 38, nr 1, s. 15-22

Z zakresu informatyki:

T.Głowacki, T. Strzelecki (2001): Wpływ eksploatacji górniczej na obiekty przemysłowe. W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii. I konferencja doktorantów Wydziału Górniczego. Szklarska Poręba, 20-21 stycznia 2001. Wrocław: Oficyna Wydaw. Pwroc. 2001 s. 41-45, 2 rys. 1 tab. Bibliogr. 5 poz. Summ. (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 92, Konferencje, ISSN 0324-9670;nr 29)

T.Strzelecki, T. Głowacki (2001): Modelowanie obiektów przemysłowych przy użyciu sieci neuronowych. W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych. VIII Krajowa Konferencja. VIII KK KOWBAN'2001 Wrocław-Świeradów Zdrój, 25-27 października 2001. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2001 s. 187-192, 3 tab. Bibliogr. 8 poz.

W.Karaman, T.Strzelecki, St. Zaremba (2000): Aspekty prawne i techniczne polskiego katastru nieruchomości. W: VI Mezinarodni cesko-slovensko-polske geodeticke dny, 24 - 26.5.2000 Praha, Sbornik referatu 2000, s. 27-54, 2 rys., Bibliogr. 5 poz.

T.Strzelecki (2000) : Założenia metodyczne, informatyczne i technologiczne Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej. W: Główne problemy współczesnej kartografii 2000. Żłożoność. Modelowanie. Technologia. Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Atlasu Dolnego Śląska i Zakład Kartografii. Wrocław 22-24.III 2000

J.Bienkiewicz, P. Maćków, T. Strzelecki (2000): Przebieg wdrażania systemu katastru dla Libanu. W: Materiały X Konferencji Naukowo - Technicznej "Systemy Informacji Przestrzennej", Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa 12 - 14.06.2000,

T.Strzelecki, R. Pajkert (2000): Stan prac nad budową zintegrowanego systemu informacji przestrzennej dla Dolnego Śląska. W: Referaty na konferencję naukowo-techniczną nt. GIS w praktyce. Poznań 23 - 24 listopad 2000. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii PAN 2000,

E.Koszela - Marek., T. Strzelecki (2001): Zastosowanie GIS do analizy danych geologicznych w rejonie rekultywowanego osadnika "Kowary", W: VIII KK Komputerowe wspomaganie badań naukowych, mat. konf. s. 229 -234, Wrocławskie Towarzystwo naukowe, Wrocław 2001,

Materiały dydaktyczne


Copyright 2024 Tomasz Strzelecki | Projekt i wykonanie: Studio graficzne 2ez.pl