Tomasz Strzelecki
Lista projektów

LISTA PROJEKTÓW


NAZWA/KRAJ GŁÓWNE CECHY OPIS PROJEKTU ROK
Pomiary geodezyjne: 
Baza danych dla potrzeb katastru nieruchomości w województwie tarnowskim Polska Wdrożenie systemu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Tarnowa (ok. 7240 ha), Dębicy (ok. 3370 ha) i gminy Brzesko (ok. 8995 ha) Wykonanie projektu, założenie i 
pomiar osnowy sytuacyjnej III
klasy dla terenu miasta Dębicy i
gminy Brzesko metodą GPS.
Porównanie mapy zasadniczej z
terenem i pomiar czołówek
budynków w celu określenia pow.
zabudowy wszystkich
nieruchomości budynkowych.
1997-98
Kompleksowe wdrożenie SIT w mieście Polkowice Polska Wdrożenie modułów SIT w Urzędzie Gminy Polkowice, integracja graficznych i opisowych baz danych (ok. 1000 ha) Kontrolny pomiar poziomej osnowy geodezyjnej III klasy. Założenie i pomiar osnowy GPS. Wykonanie projektu osnowy sytuacyjnej III klasy oraz założenie i pomiar osnowy dla miasta Polkowice. Wykonanie geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych i aktualizacyjnych sieci technicznego uzbrojenia z włączeniem do SIT. 1994-98
Linia kolejowa Oborniki Śl. -Skokowa Polska Utworzenie map numerycznych i map modelu terenu do celów modernizacji linii kolejowej Oborniki Śl. - Skokowa; Odcinek o długości 8 km Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, wektoryzacja map, utworzenie numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem oprogramowania InRail firmy Intergraph. 1996
Mapa numeryczna rejonu Wrocławia  Polska Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:250 do celów projektowych Pomiar sytuacyjno- wysokościowy i wykonanie numerycznej mapy rejonu miasta Wrocławia do celów projektowych 1996
Linia kolejowa Skokowa- Żmigród Polska Utworzenie map numerycznych i map modelu terenu do celów modernizacji linii kolejowej Skokowa- Żmigród; Odcinek o długości 9 km Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, wektoryzacja map, utworzenie numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem oprogramowania InRail firmy Intergraph. 1996
Zbiornik poflotacyjny "Żelazny Most"
Polska
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dla zbiornika "Żelazny Most" w rejonie grobli wschodniej Budowa mapy sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:2000 oraz NMT dla obwałowań oraz profile morfologiczne w rejonie zapory na podstawie pomiarów geodezyjnych i istniejących materiałów kartograficznych. 1996
Specjalistyczne pomiary geodezyjne obiektów
przemysłowych Huty Miedzi "Głogów"
Polska
Geodezyjne i fotogrametryczne pomiary deformacji obiektów inżynierskich na terenie Huty Miedzi "Głogów l" i "Głogów 2" Specjalistyczne pomiary deformacji hal przemysłowych oraz geometrii suwnic pomostowych oraz fotogrametryczne badania imperfekcji geometrycznych żelbetowych chłodni kominowych. Pomiary pośrednich wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię oraz obiekty kubaturowe w rejonie huty. 1993
Tworzenie i wdrażanie Zintegrowanych Systemów Informacyjnych:
Cadastre Operations Modernisation and Automation Project (COMAP) Liban Projekt i wykonanie narodowego numerycznego systemu katastralnego dla Libanu Stworzenie systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji gruntów w zakresie warstwy map numerycznych z zachowaniem historii zmian każdej działki, system budowany w oparciu o środowisko MicroStation w połączeniu z RDBMS Oracle, implementacja przeprowadzona będzie na terenie całego kraju w Regionalnych Biurach Katastralnych i Centralnym Biurze Katastralnym. 1999-
Baza danych dla potrzeb katastru nieruchomości w województwie tarnowskim Polska Wdrożenie systemu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Tamowa (ok. 7240 ha), Dębicy (ok. 3370 ha) i gminy Brzesko (ok. 8995 ha) Dostarczenie oprogramowania działającego w środowisku MicroStation w połączeniu z RDBMS Oracle, pozyskanie i przetworzenie danych numerycznych związanych z ewidencją gruntów i budynków, integracja z planem zagospod. przestrzennego i ewidencją ludności. 1997-98
Wdrożenie SIT w mieście Legnicy  Polska Wdrożenie modułów LIS w Wojewódzkim Ośrodku Geodezji i Kartografii, integracja graficznej i opisowej bazy danych dla okręgu Ochota (projekt pilotażowy) ok. 150 ha Integracja systemu zarządzania mapami numerycznymi, ewidencji gruntów i budynków, planu zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego, infrastruktury komunikacyjnej, terenów zielonych i systemu zarządzania zanieczyszczeniami. Pozyskanie danych i wdrożenie systemu. 1997-98
Wdrożenie SIT w mieście Suwałki  Polska Wdrożenie modułów LIS w sieci lokalnej Wojewódzkiego Ośrodka Geodezji i Kartografii, integracja graficznej i opisowej bazy danych dla 4 regionów (ok. 1000 ha) Integracja systemu zarządzania mapami numerycznymi, ewidencji gruntów i budynków, planu zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego, infrastruktury komunikacyjnej, terenów zielonych i systemu zarządzania zanieczyszczeniami. Pozyskanie danych i wdrożenie systemu.

1995-97

 

 

Dostarczenie wyposażenia GIS i danych numerycznych dla GIS regionu Wielkich Jezior Mazurskich  Polska Integracja oprogramowania (MicroStation, technologia MGE, RDBMS Oracle) i danych numerycznych, obejmująca kluczowe warstwy danych, 17 gmin, ok. 5200 km2 Dostawa sprzętu i oprogramowania, szkolenie personelu, dostarczenie danych numerycznych, utworzenie zintegrowanej bazy danych obejmującej ewidencję gruntów, mapy topograficzne, plan zagospod. przestrzennego i zdjęcia satelitarne. 1995-97
Dostarczenie wyposażenia SIT i danych numerycznych dla Urzędu Miasta w Żorach Polska Wdrożenie modułów LIS, integracja graficznej i opisowej bazy danych dla okręgu Sikorskiego (projekt pilotażowy) ok. 50 ha Dostawa sprzętu, oprogramowania i danych numerycznych, utworzenie zintegrowanej bazy danych obejmującej ewidencję gruntów i budynków, mapy zasadnicze, plan zagospodarowania przestrzennego i inne moduły. 1996
Wdrożenie systemu zarządzania mapami zasadniczymi i ewidencyjnymi. Polska Wdrożenie oprogramowania do zarządzania mapami
zasadniczymi i ewidencyjnymi, transfer danych numerycznych dla Nowego Sącza (25 000 działek) i Zakopanego  (24 000 działek)
Dostarczenie oprogramowania InterSEG i Digmapa, instalacja wyposażenia, szkolenia,
integracja z bazą tekstową ewidencji gruntów, transfer danych do bazy danych Oracle.
1996
Projekt Systemu do budowy i zarządzania zasobem map numerycznych MAPA95 Polska Projekt i wdrożenie oprogramowania opartego na środowisku graficznym MicroStation i technologii obiektowej Opracowane oprogramowanie zachowuje pełną obiektowość elementów graficznych powiązanych w integralną całość z atrybutami opisowymi. Oprogramowanie zawiera pakiet kontrolny do weryfikacji poprawności wykonania map 1995-96
Budownictwo i inżynieria przemysłowa:
System oświetlenia ulicznego miasta Wrocławia
Polska
Zbudowanie graficznej i tekstowej bazy danych oświetlenia ulicznego Wykonanie warstwy mapy cyfrowej dla danych dotyczących oświetlenia ulicznego miasta Wrocławia przy zastosowaniu środowiska graficznego INTERGRAPH i bazy danych ORACLE. 1996-1997 
Mapa numeryczna rejonu Wrocławia
Polska
Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w  skali l :250 do celów projektowych Numeryczna mapa sytuacyjno-wysokościowa rejonu miasta Wrocławia do celów projektowych 1996
Przejście Graniczne "Gubinek"
Polska
Projekt Budowlany Drogowego Przejścia Granicznego "Gubinek" w Sękowicach, w zakresie dróg i robót ziemnych Wykonanie opracowania numerycznego map sytuacyjno-wysokościowych oraz wykonanie projektu budowlanego i realizacyjnego części komunikacyjnej. Wykonanie numerycznego modelu terenu. 1996
Przejście Graniczne Radomierzyce
Polska
Projekt Budowlany Drogowego Przejścia Granicznego w Radomierzycach Wykonanie opracowania numerycznego map sytuacyjno-wysokościowych oraz wykonanie projektu budowlanego i realizacyjnego części komunikacyjnej. Wykonanie numerycznego modelu terenu. 1996 
Numeryczny Model Terenu dla celów projektowych  Polska Opracowanie modelu numerycznego terenu dla celów modernizacji drogi krajowej Nr 944 Żywiec- Zwadroń Budowa numerycznych map i NMT do celów projektowych i inżynierskich, na podstawie materiałów kartograficznych oraz operatów geodezyjnych. 1996
Systemy Informacji Geograficznej:
Kompleksowe wdrożenie GIS w gminie Polkowice Polska Wdrożenie modułów GIS w Urzędzie Gminy Polkowice, integracja graficznej i opisowej bazy danych (ok.15000 ha) Integracja systemu zarządzania mapami zasadniczymi i topologicznymi, ewidencji gruntów i budynków, planu zagospodarowania przestrzennego, systemu zarządzania ochroną środowiska. Pozyskanie danych i wdrożenie systemu. 1994-98
Dostarczenie wyposażenia GIS i danych numerycznych dla GIS regionu Wielkich Jezior Mazurskich Polska Integracja oprogramowania (MicroStation, technologia MGE, RDBMS Oracle) i danych numerycznych, obejmująca kluczowe warstwy danych, 17 gmin, ok. 5200 km2 Dostawa sprzętu i oprogramowania, szkolenie personelu, dostarczenie danych numerycznych, utworzenie zintegrowanej bazy danych obejmującej ewidencję gruntów, mapy topograficzne, plan zagospodarowania przestrzennego i zdjęcia satelitarne. 1995-97
Inżynieria Zasobów Wodnych i Terenowych:
Obliczenie krzywej
pojemności
zbiorników
retencyjnych Nysa i Otmuchów
Polska
Obliczenie krzywej pojemności zbiorników retencyjnych na podstawie numerycznego modelu terenu skonstruowanego z wykorzystaniem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych i pomiarów batymetrycznych na obszarze ok. 5000 ha Pomiary geodezyjne i  batymetryczne, numeryczny i batymetryczny model terenu, utworzenie map sytuacyjno- wysokościowych. 1999
Dostarczenie wyposażenia GIS i danych numerycznych dla GIS regionu Wielkich Jezior Mazurskich
Polska
Dostawa sprzętu, oprogramowania i danych numerycznych obejmująca kluczowe warstwy danych dla wdrożenia projektów związanych ze środowiskiem naturalnym w regionie Wielkich Jezior Mazurskich. 17 gmin, ok. 5200 km2 Dostawa sprzętu i oprogramowania, szkolenie personelu, dostarczenie danych numerycznych (mapy topograficzne i zdjęcia satelitarne) do analizy zanieczyszczenia wody i gruntów i analizy sieci hydrograficznej (jeziora, rzeki i kanały). 1995-97 
System informacji o terenie górniczym:
Pomiary geodezyjne deformacji Polska Określenie stanu deformacji poziomych i pionowych obudowy szybu R-III Założenie komputerowej bazy danych pomierzonych elementów wraz z wykonaniem obliczeń i analizą błędów 1999
Prace geodezyjno-ewidencyjne na obszarze górniczym
Polska
Prace w zakresie ewidencji gruntów 0/ZG "Rudna" Wykonanie pomiaru kontrolnego i aktualizacji gruntów obrębów Guzice oraz Tarnówek. Wyniesienie granic własności oddziału w rejonie szybu R VI.
Aktualizacja mapy ewidencji
gruntów w formacie AutoCAD
1998
Prace geodezyjno-ewidencyjne na obszarze górniczym Polska Prace w zakresie ewidencji gruntów O/ZG "Rudna" Wykonanie pomiaru kontrolnego i aktualizacji gruntów obrębów Pieszkowice oraz Komorniki. Wyniesienie granic własności oddziału w rejonie szybu, hałdy i przedpola: RG, RZ, RVII, RVIII, RIX. 1997
Mapy numeryczne dla obszarów górniczych Polska Wykonanie map numerycznych obszarów górniczych 0/ZG "Rudna" Transformacja do postaci numerycznej treści map górniczych w skalach 1:2000, 1:5000 i 1:10000 na bazie zdigitalizowanych w latach 1993-1994 map wyrobisk oraz automatyzacja prac wspomagających zarządzanie mapami numerycznymi w środowisku AutoCAD 1996
Mapy ewidencyjne obszarów górniczych
Polska
Wykonanie numerycznych map ewidencyjnych obszaru górniczego. Opracowanie założeń logicznych i wykonanie numerycznej mapy własności gruntów O/ZG "Rudna" wraz z aktualizacją istniejącej bazy gruntów 1995
Mapy wyrobisk
górniczych
Polska
Mapy deformacji zwałowiska kopalni oraz baza danych przemieszczeń dynamicznych. Wykonanie bazy graficznej i opisowej systemu informacji do badań przyczyn dynamicznych przemieszczeń zwałowiska zewnętrznego KWB "Turów" wraz z projektem odwodnienia zwałowiska i wykonaniem numerycznego modelu terenu 1995
Mapy wyrobisk
górniczych
Polska
Mapy numeryczne wyrobisk górniczych. Transformacja do postaci numerycznej treści map przeglądowych 1:5000 i 1:10000 na bazie zdigitalizowanych w roku 1994 map wyrobisk oraz automatyzacja prac wspomagających zarządzanie mapami numerycznymi w środowisku AutoCAD 1995
Mapy wyrobisk górniczych Polska

 

Mapy numeryczne wyrobisk górniczych. Opracowanie technologii wykonywania i aktualizacji map przeglądowych wyrobisk górniczych oraz map własności gruntów w systemie AutoCAD 1993
Systemy Informacji o Terenie:
Baza danych dla Katastru Nieruchomości w Województwie Tarnowskim  Polska Wdrożenie systemu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Tarnowa (ok. 7240 ha), Dębicy (ok. 3370 ha) i gminy Brzesko (ok. 8995 ha) Analiza SIT dla Urzędów Gminy w Brzesku i Dębicy, dostarczenie oprogramowania do zarządzania systemem katastru i map zasadniczych, pozyskanie i przetworzenie danych numerycznych związanych z ewidencją gruntów i nieruchomości, integracja z planem zagospodarowania przestrzennego i ewidencją ludności. 1997-98
Kompleksowe wdrożenie SIT w mieście Polkowice  Polska Wdrożenie modułów SIT w Urzędzie Gminy Polkowice, integracja graficznej i opisowej bazy danych (ok. 1000 ha) Integracja systemu zarządzania mapami zasadniczymi, ewidencji gruntów i budynków, planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji sieci geodezyjnej poziomej i pionowej, systemów zarządzania infrastrukturą komunikacyjną i sieciami podziemnymi. Pozyskanie danych i wdrożenie systemu. 1994-98
Konwersja mapy zasadniczej miasta Wrocławia do technologii obiektowej MAPA95
Polska
Zmiana systemu zarządzania mapami zasadniczymi na technologię obiektową MAPA95, ok. 70 arkuszy mapy w skali 1:500 Konwersja map w celu osiągnięcia pełnej zgodności z nową instrukcją techniczną wydaną przez GUGiK 1997-98
Wdrożenie SIT w mieście Legnicy Polska Wdrożenie modułów LIS w Wojewódzkim Ośrodku Geodezji i Kartografii, integracja graficznej i opisowej bazy danych dla okręgu Ochota (projekt pilotażowy) ok. 150 ha Integracja systemu zarządzania mapami numerycznymi, ewidencji gruntów i budynków, planu zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego, infrastruktury komunikacyjnej, terenów zielonych i systemu zarządzania zanieczyszczeniami. Pozyskanie danych i wdrożenie systemu. 1997-98
Mapa Rastrowo- Wektorowa
(Hybrydowa) miasta Wrocławia
Polska
Digitalizacja mapy sieci technicznych miasta Wrocławia; 3300 arkuszy mapy w skali l :500 800 arkuszy mapy w skali l :250 Projekt i wdrożenie systemu do budowy i zarządzania mapą zasadniczą MAPA95 (technologia obiektowa), wektoryzacja wszystkich sieci technicznych oparta na obrazach rastrowych wysokiej jakości 1996-97
Wdrożenie SIT w mieście Suwałki  Polska Wdrożenie modułów LIS w sieci lokalnej Wojewódzkiego Ośrodka Geodezji i Kartografii, integracja graficznej i opisowej bazy danych dla 4 regionów (ok. 1000 ha) Integracja systemu zarządzania mapami numerycznymi, ewidencji gruntów i budynków, planu zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego, infrastruktury komunikacyjnej, terenów zielonych i systemu zarządzania zanieczyszczeniami. Pozyskanie danych i wdrożenie systemu. 1995-97
Dostarczenie wyposażenia SIT i danych
numerycznych dla Urzędu Miasta w Żorach
Polska
Wdrożenie modułów LIS, integracja graficznej i opisowej bazy danych dla okręgu Sikorskiego (projekt pilotażowy) ok. 50 ha Dostawa sprzętu, oprogramowania i danych numerycznych, utworzenie zintegrowanej bazy danych obejmującej ewidencję gruntów i budynków, mapy zasadnicze, plan zagospodarowania przestrzennego i inne moduły. 1996
Wdrożenie systemu zarządzania mapami zasadniczymi i ewidencyjnymi.
Polska
Wdrożenie oprogramowania do zarządzania mapami zasadniczymi i ewidencyjnymi, transfer danych numerycznych dla Nowego Sącza (25 000 działek) i Zakopanego (24 000 działek) Dostarczenie oprogramowania InterSEG i Digmapa, instalacja wyposażenia, szkolenia, integracja z bazą tekstową ewidencji gruntów, transfer danych do bazy danych Oracle. 1996
Transport:
Stacje kolejowe Przecza, Opole Zachód Polska Utworzenie map numerycznych i map modelu terenu do celów modernizacji stacji kolejowych Przecza, Opole Zachód Wektoryzacja map na bazie obrazów rastrowych zasobów
kartograficznych i nowych pomiarów geodezyjnych, utworzenie numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem oprogramowania InRail firmy Intergraph
1998
Projekt autostrady A4, Odcinek Prądy -Gliwice Polska Utworzenie map numerycznych i numerycznego modelu terenu do projektu autostrady A4, odcinek Prądy - Gliwice Wektoryzacja map na bazie obrazów rastrowych zasobów
kartograficznych i nowych pomiarów geodezyjnych, utworzenie numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem oprogramowania InRoads firmy Intergraph
1996-97
Linia kolejowa Tessaloniki- Xanthis
Grecja
Projekt linii kolejowej o długości 200 km, Projektowana prędkość - 200 km/h, min. promień poziomy -2000 m, min. promień pionowy - wklęsły 20 000 m, wypukły 40 000 m, maks. spadek na długości - na trasie 1.4%, w tunelu 1.0%, na płaszczyźnie stacji 0.25% Wektoryzacja mapy sytuacyjnej i geologicznej, utworzenie numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem oprogramowania InRail firmy Intergraph. Typowa sekcja krzyżowa była definiowana zgodnie z regionem geologicznym przecinanym przez linię kolejową. Linia została umieszczona w terenie na bazie zakładanych spadków i kątów łuków, natomiast lokalizacja urządzeń inżynieryjnych takich jak mosty, estakady, tunele czy ściany oporowe była zdeterminowana. 1995-96
Projekt autostrady A4, Odcinek Bielany
Wrocławskie -Przylesie
Polska
Utworzenie map numerycznych i numerycznego modelu terenu do projektu autostrady A4, odcinek Bielany Wrocławskie -Przylesie Wektoryzacja map na bazie obrazów rastrowych zasobów
kartograficznych i nowych pomiarów geodezyjnych, utworzenie numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem oprogramowania InRoads firmy Intergraph
1995-96
Droga nr 944, Odcinek Żywiec -Zwardon  Polska Utworzenie map numerycznych i
numerycznego modelu terenu dla drogi nr 944, odcinek Żywiec - Zwardon
Utworzenie numerycznego modelu terenu na bazie zasobów kartograficznych i nowych pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem oprogramowania InRoads firmy Intergraph 1996
Linia kolejowa Oborniki Śl. -Skokowa Polska Utworzenie map numerycznych i map modelu terenu do celów modernizacji linii kolejowej Oborniki Śl. - Skokowa, Odcinek o długości 8 km Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, wektoryzacja map, utworzenie numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem oprogramowania InRail firmy Intergraph 1996
Linia kolejowa Skokowa - Żmigród Polska Utworzenie map numerycznych i map modelu terenu do celów modernizacji linii kolejowej
Skokowa - Żmigród, Odcinek o długości 9 km
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, wektoryzacja map, utworzenie numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem oprogramowania InRail firmy Intergraph
Copyright 2024 Tomasz Strzelecki | Projekt i wykonanie: Studio graficzne 2ez.pl