Tomasz Strzelecki
Informacje zawodowe

INFORMACJE ZAWODOWE

WYKSZTAŁCENIE:

Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego, SPPT (Studium Podstawowych Problemów Techniki)

Uzyskanie tytułu magistra inżyniera 1967
Uzyskanie tytułu doktora 1973
Habilitacja 1982
Profesor Politechniki Wrocławskiej 1992
Tytuł Profesora Nauk Technicznych 1998

Tutuł profesora

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH ZAWODOWYCH I PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Komisja Budownictwa i Mechaniki PAN od 1990 - Sekretarz Komisji 1990-1993
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa od 1970
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa od 1965
 • Towarzystwo Informacji Przestrzennej od 1994
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich od 1996
 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej od 1990
 • Polski Komitet Geotechniki od 1973
 • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe od 1994 - udział w Radzie Naukowej 1995 do 1998

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W okresie ponad 45 lat pracy zawodowej po ukończeniu studiów prowadziłem prace naukowo-badawcze, dydaktyczne i inżynierskie w zakresie mechaniki teoretycznej, budownictwa, geotechniki, hydrotechniki , hydrogeologii i informatyki. W okresie pracy na Politechnice Wrocławskiej utworzyłem i kierowałem zespołem badawczym zajmującym się SIT (Systemami Informacji o Terenie). Zespół opracował szereg prac z zakresu informatyki, a w szczególności technologii tworzenia graficzno - opisowych baz danych mających zastosowanie w aplikacjach typu SIT/GIS. Do najważniejszych w tej dziedzinie należą:

 • Prace badawczo - rozwojowe nad tworzeniem numerycznego zasobu map w środowisku relacyjnych baz danych,
 • Prace analityczne dotyczące systemu katastralnego zawierającego ewidencję gruntów, budynków i lokali, system katastru fiskalnego, oraz kataster urządzeń podziemnych,
 • Systemy zarządzania Ośrodkami Geodezyjno - Kartograficznymi, zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej.

Prowadzone prace badawczo-rozwojowe stanowiły podstawę do budowy systemów informatycznych w zakresie SIP (Systemy Informacji Przestrzennej).

Jako założyciel i prezes BIPROGEO S.A. od 1992 do 2001 rozwinąłem wdrożenia SIT/GIS w kraju i za granicą. Zrealizowane wdrożenia systemów wspierających zarządzanie informacją przestrzenną miały miejsce między innymi we Wrocławiu, Warszawie, Rzeszowie, Tarnowie, Suwałkach, Nowym Sączu, Polkowicach, Gliwicach, oraz w firmach KGHM - Polska Miedź, Transprojekty Krakowski i Gdański. Za granicą były to wdrożenia w zakresie map numerycznych w Maroko, Nigerii, Ghanie, Niemczech, Szwajcarii, Luksemburgu, Rosji oraz w zakresie projektowania komputerowego linii kolejowej w Grecji. Prowadziłem i nadzorowałem prace inżynierskie w zakresie hydrotechniki w Algierii, oraz prace inżynierskie w zakresie budownictwa, geotechniki i hydrotechniki dla potrzeb przemysłu górniczego i licznych budowli w Polsce.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

2001 - 2002 Urząd Miejski Wrocławia

Pełnomocnik Prezydenta ds. komputeryzacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
1995 - 2001 Biprogeo S.A. Wrocław

Prezes Zarządu

Nadzór i koordynacja wszystkich prac technologicznych i wdrożeniowych w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych SIT/GIS oraz dotyczących rozwiązań dla geodezji, geotechniki, projektów dróg i kolei.
Stworzenie technologii tworzenia zasobu map wielkoskalowych i topograficznych oraz wdrożenie tej technologii w Polsce (Wrocław, Gdynia, Legnica, Polkowice, Gliwice, Suwałki) i za granicą (Rwanda, Niemcy - Aachen, Liban, Luksemburg).
Koordynacja i nadzór nad pracami projektowymi w Polsce i zagranicą (między innymi koordynacja prac projektowych w zakresie utworzenia map topograficznych, modelu terenu, oraz projektu nowej linii kolejowej szybkiego ruchu (225 km/h) w Grecji pomiędzy Thessaloniki - Amphipoli i Amphipoli - Xanthis - Toxotes) Koordynacja i nadzór nad projektem informatycznego systemu katastru dla Libanu (skala całego kraju na trzech poziomach administracji - rząd (ministerstwo finansów Libanu), województwa, gminy, projekt Banku Światowego, współpraca w ramach konsorcjum Arcadis/DHV/Biprogeo) - IBRD/World Bank Loan No.: LE 3770 (kwota kontraktu - 10 mln. $)
Opracowanie technologii wdrożeń GIS dla przemysłu (telekomunikacja, KGHM- Polska Miedź)

1992 - 1995 Biprogeo S.C. Wrocław

Prezes Biprogeo S.C.

Założenie spółki cywilnej. Nadzór i koordynacja wszystkich prac technologicznych i wdrożeniowych w zakresie systemów informatycznych wspierających zarządzanie informacją przestrzenną oraz rozwiązań dla geodezji i geotechniki, a w szczególności:
Wdrożenie systemów SIT/GIS (Wrocław, Legnica, Polkowice, Gliwice)
Stworzenie technologii tworzenia zasobu map wielkoskalowych oraz wdrożenie tej technologii we Wrocławiu, Gdyni, Legnicy, Polkowicach, Gliwice) i za granicą (Maroko, Nigeria, Ghana, Rwanda, Rosja)
Prace w zakresie map geologicznych, hydrogeologicznych i z zakresu ochrony środowiska (Rosja - Petersburg) Zatrudnienie w firmie w 1995 wyniosło 56 osób.

1968 - Politechnika Wrocławska

Członek Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Przyrodniczo - Technicznym w Legnicy (2016 - do chwili obecnej) strong>

Kierownik Katedry Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego (2014- 2015) strong>

Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego (2001 - 2014 )

Dyrektor Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki (2005-2008)

Publikacje w zakresie SIT/GIS (6 pozycji), kierowanie grantami KBN z zakresu systemów przeciwpowodziowych w tym realizacja zadania Nr 431954 W-2, nr kierunku badań Instytutu 10 003, nr dyscypliny wg SDI 03.14 - Prognozowanie skutków katastrofy zapory wodnej w kaskadzie zbiorników wodnych- zleceniodawca KBN, kierownik specjalności Budownictwo Wodne i Specjalności Geoinżynieria.
Publikacje w zakresie mechaniki teoretycznej (28 pozycji) dotyczących modelowania przepływów przez ośrodki porowate oraz mechaniki ośrodków dwufazowych. Została wydana książka: "Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate". W zakresie mechaniki ośrodków porowatych zostały opracowane modele matematyczne ośrodka dwufazowego złożonego z reologicznego szkieletu i ściśliwej, lepkiej cieczy newtonowskiej wypełniającej jego pory. Została obroniona pod moim kierunkiem jedna praca doktorska z tej dziedziny. W ostatnim okresie prowadzone są badania w zakresie mechaniki ośrodków wielofazowych w warunkach adiabatycznych. W tym zakresie wykonywana jest pod moim kierunkiem kolejna praca doktorska.

Profesor, Kierownik Zespołu Badawczego Systemów Informacji o Terenie w Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki (1989 - )

Publikacje w zakresie GIS/SIT (18 pozycji), Opracowania na rzecz urzędów administracji rządowej i samorządowej (5 opracowań), kierownik dwóch grantów promotorskich z zakresu systemów informacji przestrzennej dot. prac doktorskich prowadzonych w zakresie SIT/GIS zakończone obroną prac - jedna wyróżniona nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Profesor, Kierownik Zespołu Badawczego Reologii Strukturalnej w Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki (1989 - 1998)

Publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych o zasięgu międzynarodowym (10 publikacji, w tym 1 książka pt. Mechanika Ośrodków Niejednorodnych, Teoria Homogenizacji), udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, promotor 1 pracy doktorskiej i recenzent 2 - obie na Uniwersytecie w Grenoble Francja), opieka nad stażystami, w tym 1 stażystka z Francji (Pascale Royer) - jej praca doktorska obroniona z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Grenoble (Francja) była zrealizowana w 80% w ramach prac Zespołu w Polsce.

Profesor, Wicedyrektor ds. naukowych w Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki (1989-1992)

Docent, Szef grupy badawczej w zakresie Teorii Homogenizacji (1988-1989)

Kierownictwo grupy badawczej, publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (4 pozycje)

Adiunkt (1988-1989) Urlop bezpłatny - pobyt na Uniwersytecie w Grenoble Francja

Adiunkt (1982-1988) Urlop bezpłatny - pobyt w na Uniwersytecie w Annabie (Algieria)

Promotor 1 pracy doktorskiej z mechaniki gruntów (obywatela Niemiec Romana Emmricha) obronionej na Politechnice Wrocławskiej

Adiunkt (1973 -1982)

Badania w zakresie mechaniki ośrodków niejednorodnych, hydrogeologii i geotechniki, staż w Institut de Mechanique de Grenoble Francja, 8 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, habilitacja, 1 książka

Asystent (1968 - 1973)

Badania naukowe w zakresie hydrogeologii i mechaniki gruntów, 12 publikacji, doktorat, prace inżynierskie z zakresu górnictwa i budownictwa (30 opracowań i projektów inżynierskich, 2 patenty)

Uniwersytet w Grenoble, Institut de Mecanique, Francja (1988-1989)

Profesor 2-go stopnia, (1988-1989)

Wykłady w języku francuskim z teorii ośrodków niejednorodnych na studium doktoranckim, 2 publikacje, 1 recenzja pracy doktorskiej z zakresu mechaniki teoretycznej, opieka nad doktorantami z Francji i Niemiec w zakresie prac dotyczących technologii tworzenia nowych materiałów i prac nad - inteligentnym amortyzatorem- zakończone wdrożeniem w przemyśle lotniczym.

Uniwersytet w Annabie Algieria (1982-1988)

Profesor, (1982 - 1988)

Wykłady w języku francuskim z hydrogeologii, matematyki stosowanej (kursy analizy matematycznej, topologii i wstępu do informatyki), prace inżynierskie w zakresie hydrotechniki (udział w pracach eksperckich dotyczących powodzi w Annabie w 1982, w pracach dotyczących budowy zapory wodnej w Hamman-Meskoutin), opieka nad pracami dyplomowymi - inżynierskimi (36 pozycji), magisterskimi (4 pozycje), recenzje licznych prac inżynierskich i projektowych.


WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:

1989 Złoty Krzyż Zasługi
1990 Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej
2010 Medal 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu
2011 Medal Komisji Edukacji Narodowej
ponadto  
1968 - 2013 28 nagród i wyróżnień za działalność naukową, dydaktyczną i współpracę z przemysłem, w tym 1 nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, oraz wyróżnienie Ministra Transportu.

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

1980 - Związek Zawodowy NSZZ Solidarność

Pełnione funkcje :
1. Przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność w Instytucie Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, od sierpień 1980 do grudzień 1981.
2. Członek Komisji Zakładowej Politechniki Wrocławskiej od wrzesień 1980 do grudzień 1981.
Materiały dydaktyczne

Prace Naukowe


Copyright 2024 Tomasz Strzelecki | Projekt i wykonanie: Studio graficzne 2ez.pl